Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOETBALFISSA

Gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 4, 6521AW Nijmegen, Nederland.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91032911.
 

Artikel 1. Definities.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes.

Artikel 4. Reserveren en annuleren.

Artikel 5. Levering.

Artikel 6. Gebruik van het Gehuurde.

Artikel 7. Verplichtingen van Huurder.

Artikel 8. Onderzoek en reclamaties.

Artikel 9. Schade aan het Gehuurde en personeel

Artikel 10. Teruggave van het Gehuurde.

Artikel 11. Facturatie en betaling.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

Artikel 14. Verjaringstermijn.

Artikel 15. Overmacht.

Artikel 16. Nawerking.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze.

Artikel 18. Multimedia.

Artikel 19. Op- en aanmerkingen.

Artikel 20. Disclaimer
 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Huurder:

De natuurlijk of rechtspersoon die het Gehuurde van Verhuurder huurt en contractuele wederpartij bij de Huurovereenkomst met Verhuurder in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

Verhuurder:

VoetbalFissa, zijnde de contractuele wederpartij bij de Huurovereenkomst met Huurder en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
VoetbalFissa handelt tevens onder de naam VoetbalFissa en ZPORTZ Voetbal.

het Gehuurde:

De zaak of zaken die door Verhuurder te huur worden aangeboden en onderdeel vormen van de Huurovereenkomst, waaronder maar niet beperkt tot: luchtkussen, opblaaspop, rodeostier, spel, decoratie, themaproduct of attractie, zijnde het object van de Huurovereenkomst.

Reserveren:

Het plaatsen van een Reservering door Huurder bij Verhuurder tot de huur van het Gehuurde.

Reservering:

Het aangaan van een Huurovereenkomst ten aanzien van het Gehuurde voor een specifieke Huurperiode.

Huurovereenkomst:

De overeenkomst met inbegrip van de onderhavige voorwaarden waarin wordt vastgesteld wat de Huurder huurt, tegen welke vergoeding en gedurende welke periode.

Huurperiode:

De periode waarin het Gehuurde door Huurder wordt gehuurd van de Verhuurder.

Huursom:

De overeengekomen prijs voor de huur van het Gehuurde gedurende de Huurperiode.

Partijen:

Verhuurder en Huurder gezamenlijk, en ieder afzonderlijk “Partij”.

 1. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Huurovereenkomsten en leveringen van Verhuurder, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Huurder, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Verhuurder uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Verhuurder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Huurder kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Verhuurder de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Huurovereenkomsten met Verhuurder, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Huurder een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Huurovereenkomst met Verhuurder in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verhuurder vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De Huurder met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Verhuurder gesloten Huurovereenkomst in te stemmen.
 7. Verhuurder behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Verhuurder zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Huurder toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Huurder in werking, zodra hem de wijzigen zijn medegedeeld.
 8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Huurder en Verhuurder gesloten Huurovereenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Huurovereenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Verhuurder zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhuurder niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding c.q. offerte gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod is Verhuurder daaraan niet gebonden. De Huurovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verhuurder anders aangeeft.
 4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod of de offerte van Verhuurder binden Verhuurder niet.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Verhuurder zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Het staat Verhuurder vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Huurovereenkomsten.
 7. Wanneer één of meerdere van de prijscomponenten sinds de aanbieding is verhoogd, heeft de Verhuurder het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding (te) voorziene omstandigheden. De Verhuurder zal de Huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De Huurder, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de Huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de Verhuurder de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de Huurovereenkomst, tenzij het prijsverhogingen betreft waartoe de Verhuurder op grond van wettelijke voorschriften verplicht is.

Artikel 4. Reserveren en annuleren

 1. Indien de Huurder een Huurovereenkomst met Verhuurder wenst aan te gaan, dient Huurder daartoe een aanvraag bij Verhuurder in te dienen. Verhuurder zal Huurder vervolgens op de hoogte stellen of de gewenste te huren zaken beschikbaar zijn gedurende de gewenste periode en wat de kosten voor de huur bedragen.
 2. De Huurder kan zich mondeling of schriftelijk akkoord verklaren met het aanbod of de offerte van Verhuurder. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Huurder een reserveringsbevestiging van de Verhuurder heeft ontvangen.
 3. In de reserveringsbevestiging bevestigt de Verhuurder aan de Huurder wat er wordt gehuurd, voor welke periode, tegen welke Huursom, of sprake is van begeleide of onbegeleide verhuur en waar het Gehuurde bij aanvang van de Huurperiode dienen te worden opgehaald en waar deze dienen te worden teruggebracht tegen het einde van de Huurperiode. Indien de Verhuurder het Gehuurde komt brengen en ophalen, zal het adres waar dit geschiedt eveneens in de Huurovereenkomst worden vermeld.
 4. De reserveringsbevestiging wordt geacht de Huurovereenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Huurder daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Verhuurder slechts, indien deze door Verhuurder schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Aanpassingen van de Huurovereenkomst nadat de Huurovereenkomst tot stand is gekomen, dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Verhuurder is niet gehouden om een eenmaal tot stand gekomen Huurovereenkomst op verzoek van de Huurder te wijzigen en behoudt zich het recht voor om eventuele kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Huurovereenkomst aan de Huurder in rekening te brengen.
 6. Een (gedeeltelijke) annulering is mogelijk, maar hier zijn voor de Huurder de volgende annuleringskosten aan verbonden:
  1. Annuleer minimaal 7 dagen voor aanvang van de huurperiode geheel kosteloos. 
  2. Indien de annulering 6 dagen voor aanvang van de huurperiode is, dan ontvang je 50% van de huursom terug.

Indien de Huurder ten tijde van de annulering reeds een (gedeeltelijke) betaling aan Verhuurder heeft verricht, zal Verhuurder het betaalde, onder aftrek van de verschuldigde annuleringskosten, binnen 14 dagen aan de Huurder terugbetalen. Terugbetaling geschiedt aan hetzelfde bankrekeningnummer als waarvandaan Verhuurder de betaling heeft ontvangen.

 1. Annulering dient per e-mail te geschieden. De annulering is pas geldig nadat de Verhuurder een bevestiging van de annulering naar de Huurder heeft gestuurd.
 2. Het is de Huurder toegestaan om de Huurperiode eenmaal, kosteloos te verzetten naar een beschikbare periode binnen 6 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen datum. Indien Huurder de Huurperiode wenst te verzetten, dient de Huurder dit uiterlijk 7 dagen voor de overeengekomen Huurperiode schriftelijk aan Verhuurder kenbaar te maken. Het is niet mogelijk de Huurperiode korter dan 7 dagen voor de overeengekomen Huurperiode te verzetten.
 3. Voordat de Huurder de Huurperiode kan verzetten naar een andere datum, dient Huurder eerst de volledig overeengekomen Huursom (met uitzondering van de verschuldigde personeels- en reiskosten) aan Verhuurder te voldoen. Zodra Huurder deze kosten heeft voldaan, heeft Huurder het recht de Huurperiode te verzetten naar een beschikbare periode. De reeds door Huurder betaalde Huursom, zal in mindering worden gebracht op de uiteindelijke factuur.

Artikel 5. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van het Gehuurde aan een door Huurder opgegeven afleveringsadres. De Huurder dient er voor te zorgen dat de locatie waar het Gehuurde moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van het Gehuurde.
 2. Indien Verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of ophalen van het Gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de Huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien Partijen hebben afgesproken dat Huurder een of meer personen zal inschakelen voor het meehelpen bij het uitladen, verplaatsen, klaarzetten en/of opzetten van het Gehuurde, dient Huurder ervoor te zorgen dat deze personen op tijd aanwezig zijn en fysiek in staat zijn om mee te helpen. Indien bij aflevering door de Huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de Huurder in rekening gebracht en behoudt Verhuurder zich het recht voor de Huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 4. Indien het niet mogelijk blijkt het Gehuurde aan de Huurder te leveren wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Huurder, behoudt Verhuurder zich het recht voor het Gehuurde mee terug te nemen zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Huurder verschuldigd te zijn. De Huurder blijft in dat geval de overeengekomen Huursom volledig verschuldigd.

Artikel 6. Gebruik van het Gehuurde

 1. Het Gehuurde blijft eigendom van de Verhuurder en mag niet worden onderverhuurd, wederverhuurd, uitgeleend of aan derden in bruikleen worden gegeven zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
 2. Het Gehuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan:
  1. onder ‘begeleide verhuur’ wordt verstaan: dat de Verhuurder, naast het afstaan in gebruik van het Gehuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van het Gehuurde en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen;
  2. onder ‘onbegeleide (afhaal) verhuur’ wordt verstaan: het in huur afstaan van het Gehuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging, toezicht en bewaking van het Gehuurde.
 3. De Huurder is verplicht het Gehuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het Gehuurde bestemd is en (in geval van begeleide verhuur) daarbij de aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van het Gehuurde van de Verhuurder, diens personeel en/of de personen waarvan de Verhuurder zich bedient, nauwgezet op te volgen.
 4. In geval van onbegeleide (afhaal) verhuur dient de Huurder – in aanvulling op hetgeen daaromtrent in lid 3 van dit artikel is bepaald - het Gehuurde te gebruiken volgens de instructies van de Verhuurder en volgens de eventueel bij het Gehuurde verstrekte handleidingen. Voorts dient de Huurder bij onbegeleide (afhaal) verhuur zorg te dragen voor adequate bewaking en begeleiding van de gebruikers van het Gehuurde.
 5. Aan het Gehuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verhuurder geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Ook mogen er geen zaken aan het Gehuurde worden bevestigd, aangepast of toegevoegd, tenzij dit is voorgeschreven door de Verhuurder of (gebruiks)handleiding.
 6. Indien de Huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en de Verhuurder hiervan schade ondervindt, is de Huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan de Verhuurder te vergoeden. Indien door deze schade de Verhuurder zijn verplichtingen jegens de Huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de Huurder geen aanspraak maken op restitutie van of korting op (een gedeelte van) de Huursom.

Artikel 7. Verplichtingen van Huurder

 1. Huurder dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor:
  1. voor het plaatsen en gebruiken van het Gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
  2. een veilig terrein, locatie of ruimte waar het Gehuurde dient te worden geplaatst daarmee rekening houdende met de weersomstandigheden, waaronder afgegeven weeralarmen en harde wind. Daarbij dient Huurder er rekening mee te houden dat veel door Verhuurder aangeboden zaken niet buiten kunnen worden gebruikt bij windkracht 5 of meer;
  3. goede gelegenheid voor veilige aanvoer, opslag en/of afvoer van Gehuurde;
  4. voor de ingebruikname van het Gehuurde benodigde aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, gas en water.
 2. Indien Huurder naar mening van Verhuurder niet tijdig of onvoldoende zorg heeft gedragen om aan de verplichtingen van Huurder die voortvloeien uit in lid 1 van dit artikel, heft Verhuurder het recht de Huurovereenkomst onmiddellijk mondeling dan wel schriftelijk op te zeggen zonder daarmee tot enige restitutie of schadevergoeding aan de Huurder te zijn verplicht en onverminderd het recht van Verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen van Huurder.

Artikel 8. Onderzoek en reclamaties

 1. In geval van onbegeleide verhuur, dient de Huurder het Gehuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te controleren op eventuele gebreken en beschadigingen of afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Huurder dient daarbij na te gaan of:
  1. de juiste zaken zijn geleverd;
  2. de geleverde zaken schoon zijn;
  3. de geleverde zaken in goede, werkende staat verkeren.

Constateert de Huurder tijdens deze controle een van boven vermelde gebreken, dan dient de Huurder daarover direct contact met Verhuurder op te nemen en het Gehuurde niet in gebruik te nemen.

 1. Indien Huurder nalaat om direct contact op te nemen met Verhuurder aangaande een gebrek zoals vermeld in lid 1 van dit artikel en Huurder gaat over tot het (laten) gebruik(en) van het Gehuurde, vervalt daarmee ieder recht van de Huurder om zich op een later moment hierover te beklagen. Door ingebruikname van het Gehuurde erkent de Huurder het Gehuurde volledig, schoon en in goede, werkende staat te hebben ontvangen.
 2. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Verhuurder te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in het Gehuurde met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Huurder geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Huurovereenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 3. Huurder heeft onder geen beding vóór of na levering recht op reclamatie, schadevergoeding, dan wel ontbinding van de Huurovereenkomst met Verhuurder, indien het Gehuurde niet voor bepaalde specifieke doeleinden kunnen worden aangewend, tenzij deze doeleinden door Verhuurder specifiek zijn opgegeven, genoemd of vermeld.

Artikel 9. Schade aan het Gehuurde en personeel

 1. De Huurder is aansprakelijk voor schade die door de Huurder, dan wel door derden, in verband met de uitvoering van de Huurovereenkomst, waaronder het gebruik van het Gehuurde, wordt toegebracht aan personeel van de Verhuurder, aan personen waarvan de Verhuurder zich bedient of aan het Gehuurde.
 2. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven en niet aannemelijk is dat de Huurder kan instaan voor het uitblijven van schade in voormelde zin – dit alles ter beoordeling van de Verhuurder – heeft de Verhuurder het recht om het Gehuurde weer tot zich te nemen en/of af te voeren, zonder dat de aanspraken van de Verhuurder op betaling van de overeengekomen Huursom daardoor worden aangetast en zonder dat de Huurder enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 3. In geval van beschadiging van het Gehuurde wordt door de Verhuurder de oorzaak van de schade en de gevolgen zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en aan de Huurder bekend gemaakt. Indien de Huurder over oorzaak en gevolgen van mening verschilt met de Verhuurder dient hij dit met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de hiervoor genoemde mededeling schriftelijk aan de Verhuurder mede te delen, waarna door de Verhuurder een aan een erkend expertisebureau verbonden onafhankelijke schade-expert zal worden aangezocht met het verzoek een voor beide Partijen bindend oordeel uit te brengen. De kosten van het rapport komen voor rekening van degene die geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt.

Artikel 10. Teruggave van het Gehuurde

 1. Het Gehuurde dient door Huurder aan de Verhuurder, in dezelfde staat als dat het Gehuurde ontvangen is te worden teruggegeven. Alle schade die aan het Gehuurde ontstaat gedurende de Huurperiode komt voor rekening van de Huurder.
 2. Het Gehuurde dient droog en bezemschoon te worden teruggegeven aan Verhuurder. Indien het Gehuurde niet op de voorgeschreven wijze wordt teruggegeven, heeft Verhuurder het recht om schoonmaakkosten in rekening te brengen aan Huurder. Voor de tijd die gemoeid is met reiniging, reparatie, transport en schade-afhandeling rekent de verhuurder € 60,- (incl. BTW) per uur.
 3. Indien het Gehuurde per dag is verhuurd, wordt – in geval van onbegeleide (afhaal) verhuur – een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het Gehuurde niet uiterlijk op de laatste dag van de Huurperiode voor sluitingstijd terug is gebracht op de daartoe door de Verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het Gehuurde dan overeengekomen, loopt de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de Huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. Verhuurder is gerechtigd aan de Huurder een toeslag van 50% op de gebruikelijke daghuur in rekening te brengen voor iedere dag dat Huurder het Gehuurde te laat terugbrengt. De Huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de Huurovereenkomst is toegestaan.
 4. Indien Huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het Gehuurde aan Verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient Huurder aan de Verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van het Gehuurde.

Artikel 11. Facturatie en betaling

 1. Verhuurder is gerechtigd om volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Huurder te verlangen vóórdat levering plaatsvindt. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de Huurovereenkomst te worden voldaan, doch in ieder geval vóór levering.
 2. Indien een aanvraag wordt verricht via de website van Verhuurder, dient de Huurder alle stappen van het online aanvraagproces te doorlopen en het verschuldigde bedrag te voldoen op een van de op de website aangeboden betaalwijzen.
 3. In geval van onbegeleide (afhaal) verhuur dient de Huurder de volledige betaling bij afhaal contant, per PIN of ter plekke per bank te voldoen.
 4. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, zonder enige verrekening of korting, op een door Verhuurder aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 5. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Huurder van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 6. De Huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Verhuurder maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Verhuurder gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 7. Indien de Huurder niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Verhuurder bevoegd de nakoming van de jegens de Huurder aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Verhuurder het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Huurder te twijfelen.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Huurder of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Verhuurder en de verplichtingen van de Huurder jegens Verhuurder onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Huurder uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Verhuurder heeft, dan ziet de Huurder af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Huurder (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Huurder of Verhuurder in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst te voldoen, is de andere Partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Huurovereenkomst is bepaald, gerechtigd de Huurovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde Partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene Partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Huurovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze Partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de andere Partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere Partij wordt overgenomen;
  5. de andere Partij zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van deze Partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere Partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Huurovereenkomst na te kunnen komen.
 3. Indien de Huurder op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Huurovereenkomst had ontvangen, kan hij de Huurovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Verhuurder nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die Verhuurder vóór de ontbinding aan de Huurder heeft gefactureerd in verband met hetgeen Verhuurder reeds ter uitvoering van de Huurovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Huurder aan Verhuurder verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de Huurder, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Huurovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Verhuurder gerechtigd haar verplichtingen jegens de Huurder op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Huurder gehouden te zijn. Hiertoe is Verhuurder eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien Verhuurder aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijk beperkt tot die schade waartegen Verhuurder uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.
 2. Indien Verhuurder geen beroep kan doen op de beperking van lid 1 van dit artikel, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Huurovereenkomst, althans dat gedeelte van de Huurovereenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verhuurder aan de Huurovereenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Verhuurder kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor:
  1. indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, transportkosten, reis- en verblijfkosten en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige oplever- of uitvoeringstermijn;
  2. schade welke wordt veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Verhuurder;
  3. schade welke het gevolg is van buitengewone omstandigheden, daaronder mede begrepen extreem weer, overstromingen of enig ander natuurgeweld, tegen de schadelijke gevolgen waarvan Verhuurder in verband met de aard van de Huurovereenkomst geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen;
  4. schade aan door de Huurder ingeschakelde personen, die helpen met het uitladen, verplaatsen, klaarzetten en/of opzetten van het Gehuurde;
  5. schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Verhuurder.

Artikel 14. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Verhuurder tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na het eindigen van de Huurperiode waaruit de schade voortvloeit.

Artikel 15. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder de onmogelijkheid om tot levering over te gaan of vertraging in de levering als gevolg van epidemie of pandemie.
 3. Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Huurovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Huurovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 5. Voor zoveel Verhuurder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verhuurder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Huurovereenkomst.

Artikel 16. Nawerking

De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Huurovereenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Huurovereenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Verhuurder gesloten en te sluiten Huurovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Huurovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verhuurder is gevestigd, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

Artikel 18. Multimedia

 1. VoetbalFissa behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

 

 1. Ouders en deelnemers geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en / of filmopnames.

 

 

 1. Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen ervoor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt.

 

Artikel 19. Op- en aanmerkingen 

Indien er op en aanmerkingen zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen ontvangen wij die graag z.s.m. na constatering en te richten aan: info@voetbalfissa.nl

 

Artikel 20. Disclaimer

 1. VoetbalFissa en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van de activiteiten van VoetbalFissa of toepassing van de behandelde oefenstof. VoetbalFissa bepaalt welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.
 2. De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

VoetbalFissa, gevestigd te Nijmegen, Nederland.
KVK: 91032911