Terugbetalingsbeleid

Algemene voorwaarden: Artikel 4

Artikel 4. Reserveren en annuleren

 1. Indien de Huurder een Huurovereenkomst met Verhuurder wenst aan te gaan, dient Huurder daartoe een aanvraag bij Verhuurder in te dienen. Verhuurder zal Huurder vervolgens op de hoogte stellen of de gewenste te huren zaken beschikbaar zijn gedurende de gewenste periode en wat de kosten voor de huur bedragen.
 2. De Huurder kan zich mondeling of schriftelijk akkoord verklaren met het aanbod of de offerte van Verhuurder. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Huurder een reserveringsbevestiging van de Verhuurder heeft ontvangen.
 3. In de reserveringsbevestiging bevestigt de Verhuurder aan de Huurder wat er wordt gehuurd, voor welke periode, tegen welke Huursom, of sprake is van begeleide of onbegeleide verhuur en waar het Gehuurde bij aanvang van de Huurperiode dienen te worden opgehaald en waar deze dienen te worden teruggebracht tegen het einde van de Huurperiode. Indien de Verhuurder het Gehuurde komt brengen en ophalen, zal het adres waar dit geschiedt eveneens in de Huurovereenkomst worden vermeld.
 4. De reserveringsbevestiging wordt geacht de Huurovereenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Huurder daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Verhuurder slechts, indien deze door Verhuurder schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Aanpassingen van de Huurovereenkomst nadat de Huurovereenkomst tot stand is gekomen, dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Verhuurder is niet gehouden om een eenmaal tot stand gekomen Huurovereenkomst op verzoek van de Huurder te wijzigen en behoudt zich het recht voor om eventuele kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Huurovereenkomst aan de Huurder in rekening te brengen.
 6. Een (gedeeltelijke) annulering is mogelijk, maar hier zijn voor de Huurder de volgende annuleringskosten aan verbonden:
  1. Annuleer minimaal 7 dagen voor aanvang van de huurperiode geheel kosteloos. 
  2. Indien de annulering 6 dagen voor aanvang van de huurperiode is, dan ontvang je 50% van de huursom terug.

Indien de Huurder ten tijde van de annulering reeds een (gedeeltelijke) betaling aan Verhuurder heeft verricht, zal Verhuurder het betaalde, onder aftrek van de verschuldigde annuleringskosten, binnen 14 dagen aan de Huurder terugbetalen. Terugbetaling geschiedt aan hetzelfde bankrekeningnummer als waarvandaan Verhuurder de betaling heeft ontvangen.

 1. Annulering dient per e-mail te geschieden. De annulering is pas geldig nadat de Verhuurder een bevestiging van de annulering naar de Huurder heeft gestuurd.
 2. Het is de Huurder toegestaan om de Huurperiode eenmaal, kosteloos te verzetten naar een beschikbare periode binnen 6 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen datum. Indien Huurder de Huurperiode wenst te verzetten, dient de Huurder dit uiterlijk 7 dagen voor de overeengekomen Huurperiode schriftelijk aan Verhuurder kenbaar te maken. Het is niet mogelijk de Huurperiode korter dan 7 dagen voor de overeengekomen Huurperiode te verzetten.
 3. Voordat de Huurder de Huurperiode kan verzetten naar een andere datum, dient Huurder eerst de volledig overeengekomen Huursom (met uitzondering van de verschuldigde personeels- en reiskosten) aan Verhuurder te voldoen. Zodra Huurder deze kosten heeft voldaan, heeft Huurder het recht de Huurperiode te verzetten naar een beschikbare periode. De reeds door Huurder betaalde Huursom, zal in mindering worden gebracht op de uiteindelijke factuur.